„Az ember minden, mert mindenné lehet” (Comenius)

Mi hiszünk az ember fejlesztésének lehetőségében. Olyan emberközpontú iskola kialakítására törekszünk, ahol munkánk alapja a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia, ahol tanár és diák, vezető és beosztott egyaránt biztonságosan és otthonosan érzi magát, ahol egymás tisztelete és segítése jellemzi az emberi kapcsolatokat. Annak megteremtésén munkálkodunk, hogy minden szülő, minden tanuló tudja és érezze, hogy az egész tantestület a tanulók testi és szellemi előmenetelén fáradozik, érték minden tanítvány. Ugyanakkor ezek hatására szeretnénk elérni, hogy a tanulókban is kialakuljon az a belső igény és késztetés, hogy az iskolai követelményeknek megfeleljenek, s ezáltal alkalmazható, versenyképes tudást szerezzenek. Törekszünk a kompetencia alapú oktatás keretein belül a kulcskompetenciák megalapozására, fejlesztésére.

Megvalósulásukhoz szükséges legfontosabb értékeink:

  • kiszámíthatóság, stabilitás
  • elkötelezettség, elhivatottság
  • hitelesség, példamutatás
  • közös értékrend
  • tisztelet
  • empátia
  • munkafegyelem, munkakultúra
  • udvarias, illemtudó viselkedés

Oktató-nevelő munkánk sikerének záloga a közösen gondolkodni tudó és akaró, egységes, jól képzett, innovációra fogékony tantestület. Ennek bizonyítékai: eddigi eredményeink, jó hírnevünk, az irántunk megnyilvánuló egyre nagyobb érdeklődés.